Dränera inte våtmarker

Våtmarker och klimat

Naturvårdsverket skriver: Torvbildande våtmarker spelar en viktig roll för klimatet eftersom de kan binda kol. De innehåller till exempel dubbelt så mycket kol som världens skogar. Att återväta våtmarker som har dränerats är en relativt enkel åtgärd som gynnar klimatet.

Torvbildande våtmarker spelar en viktig roll i planetens kretslopp av kol, och därmed för klimatet eftersom de binder in stora mängder kol över tid. Trots att de torvbildande våtmarkerna endast täcker cirka 3 procent av landytan, innehåller de dubbelt så mycket kol som världens skogar. Vid dränering av en våtmark med kolrik torv sker en oxidation av kolet, med stora koldioxidutsläpp som följd. Även lustgas, som är en mycket stark växthusgas, kan släppas ut om torvmarken är näringsrik. Globalt läcker dränerade torvmarker ut 2 miljarder ton koldioxid till atmosfären varje år. I Sverige rapporteras ett årligt utsläpp på 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från dränerad torvmark. Detta överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken och motsvarar 25% av de totala territoriella utsläppen i Sverige.11,6miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp från dränerade torvmarker

I Sverige rapporteras ett årligt utsläpp på 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från dränerad torvmark. Detta överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken och motsvarar 25% av de totala territoriella utsläppen i Sverige.

Läs mer här >>

Våtmarker och klimat